REGULMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POPRZEZ SERWIS REJESTRACJI „GABINET PSYCHOTERAPII EWELINA DZIEŃKOWSKA” na stronie https://dzienkowska.pl
§1. Postanowienia ogólne
1. Definicje:Usługodawca –GABINET PSYCHOTERAPII EWELINA DZIEŃKOWSKA, ul. KRĘTA 2A, 14-200 Iława, NIP: 7393443346, REGON: 389358094

 

Serwis rejestracji GABINET PSYCHOTERAPII EWELINA DZIEŃKOWSKA – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://dzienkowska.pl

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę

Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji terminu u Specjalisty za pomocą serwisu GABINET PSYCHOTERAPII EWELINA DZIEŃKOWSKA

Specjalista – psycholog / psychoterapeuta / specjalista psychoterapii uzależnień wykonujący czynności
w zakresie świadczeń zdrowotnych

Rejestracja – proces rezerwacji terminu u Specjalisty

Konto – wpis w bazie danych serwisu GABINET PSYCHOTERAPII EWELINA DZIEŃKOWSKA dotyczący Użytkowników

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron

§2. Zasady regulaminu

1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:

– udostępnia wyszukiwarkę terminów do Specjalistów GABINET PSYCHOTERAPII EWELINA DZIEŃKOWSKA

– umożliwia rezerwację terminu u Specjalistów Gabinetu psychoterapii Ewelina Dzieńkowska

2. Dostęp do systemu rezerwacji jest bezpłatny

3. Rezerwacja terminu u Specjalisty wymaga podania Imienia, Nazwiska, numeru telefonu, adres e-mail

4. Zarezerwowanie wizyty u Specjalisty wymaga zapoznania się przez Użytkownika z Polityką Prywatności udostępnioną na stronie https://dzienkowska.pl/polityka-prywatnosci/. Dokonanie rezerwacji u Specjalisty stanowi zgodę Użytkownika na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika oraz udostępnienia tych danych wybranemu Specjaliście.

5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie po skontaktowaniu się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na: gabinet@dzienkowska.pl.

6. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu GABINET PSYCHOTERAPII EWELINA DZIEŃKOWSKA oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.

7. Rezerwacja wizyty u Specjalisty za pośrednictwem serwisu GABINET PSYCHOTERAPII EWELINA DZIEŃKOWSKA wymaga płatności natychmiastowej (przelew, blik, karta).

8. Użytkownik może anulować rezerwację bezpłatnie, wysyłając informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : gabinet@dzienkowska.pl . Użytkownikowi przysługuje wtedy zwrot płatności lub wyznaczenie nowego terminu wizyty- zgodnie z decyzją Użytkownika.

9. W przypadku opłacenia rezerwacji Użytkownik oświadcza, że jeżeli opłacona wizyta nie została anulowana w terminie poprzedzającym termin wizyty, nie odbędzie się o wyznaczonej porze z powodu nieobecności Użytkownika lub z powodu problemów technicznych po stronie Użytkownika (np. brak zalogowania o wyznaczonej porze, brak dostępu do internetu) – Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za wizytę. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty należy ją odwołać telefonicznie, sms’em. lub mailowo. Wizyta nieodwołana lub odwołana po terminie jest traktowana, jako pełnopłatna. Płatność za nią należy uiścić przed kolejnym spotkaniem.

10. Umawiając wizyty Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązują się do korzystania ze sprzętu video/ audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi.

11. Użytkownik akceptuje fakt, że wizyty umówione przez GABINET PSYCHOTERAPII EWELINA DZIEŃKOWSKA mogą się w wyjątkowych sytuacjach nie odbyć z przyczyn losowych. W takich przypadkach Specjalista skontaktuje się z Użytkownikiem i ustali inny termin spotkania.

12. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług. Zgłoszenie reklamacyjne należy składać w formie elektronicznej na adres: gabinet@dzienkowska.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika oraz przedmiot reklamacji. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

13. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: gabinet@dzienkowska.pl.

14. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

Call Now Button